Apulian tarallini

I Saporiti Tomato & Oregano


Ingredients: Tender wheat flour, white wine (contains sulphites), olive oil, salt, tomato 0.9%, oregano 0.9%, paprika. 6 35g bags inside

NUTRITIONAL VALUES